IKSZT

“Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 5.3.3.2.1. „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedés része. Célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Közösségi szolgáltatás szervezési modell.”

 A Szanda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére. A pályázatunk sikeres volt, és ennek  eredményeként 2009-ben önkormányzatunk IKSZT címbirtokos lett. Ez feljogosított bennünket a pályázat második fordulójában való részvételre, ahol már részletes tervekkel és ajánlatokkal lehetett pályázni a konkrét támogatási összegre. A második körben 2009. októberében nyújtottuk be pályázatunkat. 2010. április 14-én értesültünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásról szóló döntéséről, mely szerint önkormányzatunk 35 962 222.- Ft beruházási támogatásban részesült, ezen belül a IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésérére 28 552 519.- Ft áll rendelkezésre. A támogatás összege a beruházás nettó értékének 100 %-a, az önkormányzat saját erőként az ÁFA összegét biztosítja. A projekt összes bekerülési költsége: 42. 462.222,- Ft.

A szolgáltatás nyújtására az önkormányzat tulajdonában lévő régi iskola épületében kerül sor, amelynek komplex felújítására és bővítésére nyílt lehetőség a pályázat keretében.

 

 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Kötelezően nyújtandó szolgáltatások:

a)            helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;

b)            ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése;

c)            közművelődési programok szervezése;

d)           a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;

e)            nyilvános könyvtár működtetése;

f)             közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország ponton (közösségi információs hozzáférési pont).

Valamint:

A címbirtokosi okiratban meghatározott alábbi opcionális szolgáltatások:

a)      Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése

b)     Helyszín biztosítása civil szervezetek számára

c)      Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)

d,  A gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása

Az IKSZT nem je­len­ti új in­téz­mé­nyek (in­téz­mény­rend­szer) lét­re­jöt­tét, a már meg­lé­vő in­téz­mé­nyi és szol­gál­ta­tá­si há­ló­za­tok­ra, a köz­mű­ve­lő­dé­si in­téz­mény­rend­szer­re, a te­le­há­zak­ra, e-Ma­gyar­or­szág-, FIP-, EU­RO­DESK és if­jú­sá­gi in­for­má­ci­ós pon­tok­ra és egyéb for­má­ci­ók­ra épít. Összeg­zi az in­téz­mé­nyek és szer­ve­ze­tek ta­pasz­ta­la­ta­it, ame­lyek az em­be­rek ta­lál­ko­zá­sát biz­to­sí­tó „kö­zös­sé­gi tér­szer­ke­zet­ben”, egy­más­ra épül­ve, egy­mást erő­sít­ve tet­ték és te­szik el­ér­he­tő­vé és hoz­zá­fér­he­tő­vé a la­kos­sá­got érin­tő (köz)szol­gál­ta­tá­so­kat, to­váb­bá a civil és üz­le­ti szfé­ra kez­de­mé­nye­zé­se­it.

NYITVA TARTÁS

2017.január 1.

IKSZT SZANDA

Hétfő:         08.00 – 16.00 óráig

Kedd:          08.00 – 16.00 óráig

Szerda:        08.00 – 16.00 óráig

Csütörtök:  08.00 – 16.00 óráig

Péntek:        08.00 – 16.00 óráig

 

 

vasárnap: 17.00 – 18.00 (civilek)

hétfő: 17.00 – 18.00 (civilek)

 

A Teleház-könyvtár nyitva tartása az IKSZT-én belül a rendezvények (tanfolyamok, fogadóórák) miatt módosulhat.

eMagyarország Pont Szanda (Teleház)

Cím:
Szanda
Kossuth út 1.
2697
(az IKSZT épületében)

Telefon/ Fax: (35) 548-406 (Polgármesteri Hivatal)

Telefon/ Fax: teleház 06-35/348-150
e-mail: phszanda@gmail.com

e-Magyarország Pont (ID) azonosító: 2226


Az eMagyarország Ponton az alábbi szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe:
– számítógéphasználat

– internethasználat

– könyvtárhasználat

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

– fénymásolás

– nyomtatás

– fax

eTanácsadó neve, valamint telefonos és elektronikus elérhetőségei:
Végváriné Pongrácz Ágnes etanacsado.jpg

Telefon: +36 20 327 5944
E-mail: agi.pongracz@gmail.com

eMagyarország Pont Szanda (Szandaváraljai Településrész)

Cím:
Szanda
Jókai út 2.
2697

Telefon/ Fax: (35) 548-406 (Polgármesteri Hivatal)

Telefon/ Fax:  06-35/348-190
e-mail: phszanda@gmail.com

e-Magyarország Pont (ID) azonosító: 2225

Nyitva tartás:

Az eMagyarország Ponton az alábbi szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe:
– számítógéphasználat

– internethasználat

eMagyarország Centrum elérhetősége:

NT Nonprofit Közhasznú Kft.
1398 Budapest, Pf. 570

Központi HelpDesk: 06 (1) 413 7754
Fax: 06 (1) 321 7819
e-mail:info@emagyarorszag.hu
weblap:
http://www.emagyarorszag.hu

emagyarorszag.bmp

 

 

JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK SZANDÁN

A rendezvény megnevezése  – HÓNAP –  Rövid programismertető

 

Községi Farsang – január, február  – A Dudások Hagyományőrző Csoport vidám műsora

 

Bor- és süteményverseny  – február   – A gazdák és a háziasszonyok versengése

 

Kiszehordás (Szandaváralja)  – Virágvasárnapi tavaszköszöntő (ha nem hal meg asszony!)

 

Anyák Napja – május –  Az édesanyák és a nagymamák köszöntése

 

Legyetek jók, ha tudtok!” Gyermeknap – május –  Apraja-falva (18 év alattiak) együtt mulat

 

Aranyvareca Főzőverseny  – július  – Bográcsételek készítése Szandaváralján

 

Búcsú a Képecskéhez – Mária forrás – szeptember – Hagyományőrző Kisasszony-napi Mária búcsú

 

Szüreti Mulatság – szeptember, október- Toborzó felvonulás és bál (Civilek szervezésében)

 

Idősek Napja – október 1.  – Az önkormányzat köszönti az időseket

 

Örömhírt mondunk! Karácsonyi köszöntő –  december –  Adventi készülődés és karácsonyvárás

 

Az egyes rendezvények tényleges megvalósulásáról, ezek jellegéről, pontos kezdési időpontjáról

tájékozódjon előzetesen a honlapunkon

vagy  a következő telefonszámokon:

35/548-006 (Önkormányzat Hivatala, Szanda)

35/348-150 (IKSZT, Szanda)

 2012. Május 29. kedd  – este 8 óra után – PILLANAT KÉPEK

IKSZT Szanda – Kemencés ház terem

A Hagyományőrző csoport /Nyugdíjas Klub/ próbál, készül a Ki Mit Tud Országos döntőjére

 

Teleház-könyvtár terem:

akik éppen akkor voltak itt

Színház terem – civilek terme:

A Szanda Singers /hagyományőrző csoport/ a bujáki fellépésre készül… illetve ekkor már “csak” beszélgetnek…